Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 846

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 ЗОС, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.30 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе, протокол № 110/23.03.2010 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, находящ се в град Русе, ИПЗ, с идентификатор 63427.8.652, представляващ празен терен с площ 2697 кв.м (две хиляди шестстотин деветдесет и седем), бивш УПИ ХІ-348, предмет на АОС №4025/25.08.2003 г., вписан под номер 22, том 29, рег. 11212, дело 6608 от 09.10.2003 г., с начална тръжна цена, в размер на 126 770 (сто двадесет и шест хиляди и седемстотин и седемдесет) лева, без ДДС, както и без дължимите данъци и такси, които ще се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник-купувач.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, след влизане в сила на решението на Общински съвет – Русе, издаде заповед за определяне на спечелилият участник и сключи договор за продажба на имота.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)