Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 847 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2,  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1, ал.3 и ал. 4 от НУРВИДГТДОСПДНГП и чл. 90 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Приема Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе за 2022 година, както следва:

  1. В гори, попадащи в териториалния обхват на ДЛС „Дунав“:
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА  2022 Г., СЪГЛАСНО ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД          
№ по редКметствоПодотдел ио ГСППлощ на подотдела /ха/Вид гораЗапас мЗ /ха/Общ запас /мЗ/Предвидено ползване по ГСП /м3/Забележка
1Червена вода179-т1.0Шир. Нискост.808080ак
2Червена вода179-я1.9Шир. Нискост.68130130ак
3Червена вода179-г17.7Шир. Нискост.58450450ак
4Николово195-б7.5Шир. Нискост.36270270ак
5Николово196-е1.8Шир. Нискост.448080ак

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)