Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 847 Прието с Протокол № 34/17.05.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №17/11.05.2017 г. на Комисията по общинска собственост, скица-проект за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-3336/22.12.2017 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ИПР и ПЗ на УПИ I-4317 в кв. 297 по регулационния план на град Русе, Общинският съвет реши:
1. Обявява за частна общинска собственост придаваема част с площ от 200 кв.м. по улична регулация от ПИ № 1369 към УПИ I-4317 в кв.297 по регулационния план на гр. Русе, съобразно Заповед № РД-01-3336/22.12.2017 г. на Кмета на Община Русе“.
2. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 200 кв.м. по улична регулация от ПИ №1369 – ул. „Мостова“, приобщен към УПИ I-4317 в кв. 297 по регулационния план на град Русе на Пламен Великов Великов, след заплащане на Община Русе цена в размер на 103 121,00 лева (сто и три хиляди сто двадесет и един лева) и дължимите данъци и такси.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)