Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 847

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 847
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 10,ал.4 и чл.44 от ЗНП, във връзка с чл.12 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета и кметовете на кметства, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласието си за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от пет /5/ години на част от сгради – публична общинска собственост:

1.1. В ОУ “Никола Обретенов”:

– за бюфет за ученическо хранене;
– за фитнес-зала;

1.2. В ОУ “Тома Кърджиев” – за производство на закуски и сладкарски изделия;
1.3. В СОУ “Христо Ботев” – за стоматологичен кабинет.

4. Възлага на Кмета на Община Русе да издаде заповед на лицата спечелили конкурса, цената и условията на плащането, и упълномощи директорите на училищата да сключат договорите за наем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/