Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 848 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.  6 от ЗМСМА, § 60, ал. 2 от Преходни и допълнителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приет със Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане /Обн. ДВ, бр. 17 от 01.03.2022 г./, общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие за възстановяване на преведените и неусвоени обезпечения и отчисления от РИОСВ-Русе за 2021 г. по чл. 60, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО, в размер на 4 359 798 лв., за финансиране на планираните разходи за дейност „Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци“ в размер на 4 355 053 лв. и частично финансиране на дейност „Мониторинг на рекутивирани депа“ в размер на 4 745 лв., от план-сметка по чл. 66 от ЗМДТ за 2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)