Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 848 Прието с Протокол № 34/17.05.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 3, ал. 2, т. 1; чл. 6, ал. 2 и чл. 12, ал. 3 и 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 302, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование; чл. 2, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС – Русе, ОбС – Русе реши:
1. Предоставя безвъзмездно за управление недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Одрин” № 1, представляващ УПИ VI-495 в кв. 60 с площ 400 кв.м. и построената в него двуетажна сграда с маза и таван със застроена площ 262 кв.м., съгласно регулационния план на гр. Русе, предмет на АЧОС № 3733/01.10.2001 г. /ПИ с идентификатор 63427.2.495 по Кадастралната карта на гр. Русе с площ 402 кв.м., с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./ и построената в него сграда с идентификатор 63427.2.495.1 със застроена площ 261 кв.м., брой етажи: два, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, на Център за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество, с Булстат 827145152, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Одрин“ № 1.
2. Обявява имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. “Одрин” № 1, представляващ УПИ VI-495 в кв. 60 с площ 400 кв.м. и построената в него двуетажна сграда с маза и таван със застроена площ 262 кв.м., съгласно регулационния план на гр. Русе, предмет на АЧОС № 3733/01.10.2001 г. /ПИ с идентификатор 63427.2.495 по Кадастралната карта на гр. Русе с площ 402 кв.м., с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./ и построената в него сграда с идентификатор 63427.2.495.1 със застроена площ 261 кв.м., брой етажи: два, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, за обекти – публична общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)