Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 848

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 848
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.31, ал.ал. 1,2 и 3 от Закона за политическите партии; чл.14, ал.ал. 4, и 6 от Закона за общинската собственост и чл.16, ал.ал. 1,3,6 и 8 от Наредба № 1 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на Кмета на Общината и кметовете на кметствата, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се отдадат под наем помещения частна общинска собственост за клубове, както следва:

1. На БЗС – на ул. “Николай Здравков” № 6, ет. І, помещения №1 и 2, състоящи се от 53,51 кв.м., от които – 37,60 кв.м. – канцеларии и 15,91 кв.м. – спомагателни площи, със срок до изтичане мандата на настоящия ОбС.
2. На Дружество на хора с увреждания “Кураж” – на ул.”Доростол” № 36, бл.”Цитадела”- партер, състоящ се от 53,51 кв.м., със срок от три години.
3. На Шахматен клуб”Дунав” – на ул.”Гурко” №19-А, състоящ се от 163,26 кв.м., със срок от три години.

ІІ. Възлага на Кмета на Общината след решението на ОбС, по реда на Наредба №1 да изготви настанителни заповеди и сключи договори за наем с изброените в точка І. организации. Срок на договорите, съгласно точка І.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/