Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 848

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.45, ал.ал. 1 и 8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ, чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост и раздел І, чл.2, ал.1 , т.21, раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години имот частна общинска собственост в гр. Русе, ж.к. “Родина -2”, бл. “Клисура“, вх.А, партер, описан в АОС № 2354/ 24.11.1998год.за клуб на “Национална асоциация на сляпо-глухите”, за нуждите на “Териториална асоциация на сляпо-глухите” – гр.Русе ”, състоящ се от 30,72кв.м. площ и месечна наемна цена – 21,84лв. с ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община–Русе след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде заповед и сключи договор за наем за срок от пет години за посоченият в т. 1. обект.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет Русе пред Административен съд Русе в 14 дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)