Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 849 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

 На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Адмнистративнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. Чл. 16а се отменя.

§ 2. Параграф 1а от ДР на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе се отменя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)