Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 849 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал. 6 на ЗМДТ, Общинският съвет реши:

1. Освобождава висшите училища на територията на Община Русе от заплащане на такса битови отпадъци за 2014 година за земята и сградния фонд, ползвани за учебно и научно-изследователски цели.
2. За сградния фонд на висшите училища, ползван за стопански цели, се определя промил на таксата за битови отпадъци в размера, определен за нежилищните имоти на юридическите лица на територията на Община – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)