Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 849 Прието с Протокол № 34/17.05.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 2, чл. 2, ал. 1, т. 21, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години на Сдружение „Съюз на математиците в България“, БУЛСТАТ 000704509, за нуждите на секция Русе към сдружението, част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.1.163.2.136, която част представлява помещение, с площ – 86,00 кв.м, разположено в югозападната част на самостоятелния обект, със застроена площ на целия самостоятелен обект – 237,27 кв.м, с предназначение – за учебна дейност, брой нива на обекта – едно, намиращ се в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.1.163, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, ул. „Плиска“ №4, партер, предмет на АЧОС № 1461/06.08.1997 г., като клуб на сдружението, срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 46,00 лв. (Четиридесет и шест лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)