Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 849

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 849
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.14, ал.7 от ЗОС; чл.12, ал.ал.1 и 2 от Наредба №1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се проведе конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години на част от имот ПОС в сградата на кметство с. Тетово с площ от 143,02 кв.м., от които 29,05 кв.м. за офиси, 43,47 кв.м. – централа, 46,00 кв.м. – агрегатно и 24,50 кв.м. спомагателна площ.
2. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на конкурс по т.1 след решение на Общинския съвет и сключи договор за отдаване под наем, за срок от пет години на част от имот ПОС в сградата на кметство с. Тетово, състоящ се от 143,02 кв.м. с лицето, спечелило конкурса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/