Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 849

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

На основание, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.1 и ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за Общинската собственост, раздел I, чл.2, ал. 1, т.2, т.3, т. 20, т.22, т.24 и раздел II, чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:

I.Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от имоти – ПОС, както следва:
1. СК „Дунав”
1.1. Кафе – бар без алкохол – с площ 54 кв.м. описан в АОС №30/23.10.2009г. с начална наемна цена 253,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел I, чл.2, ал. 1, т.3 и т.22, и раздел II, чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение
1.2. Аптека – с площ 60 кв.м. описанa в АОС №30/23.10.2009г. с начална наемна цена 250 лв. без ДДС, определена съгласно раздел I, чл.2, ал. 1, т.2 и раздел II, чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение
1.3. Площадка за фитнес – с площ 70 кв.м. описанa в АОС №30/23.10.2009г. с начална наемна цена 33 лв. без ДДС, определена съгласно раздел I, чл.2, ал. 1, т.20Б и раздел II, чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение
1.4. Паркинг – с площ 800 кв.м. описан в АОС №30/23.10.2009г. с начална наемна цена 921 лв. без ДДС, определена съгласно раздел I, чл.2, ал. 1, т.26 и раздел II, чл.3 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение
1.5. Модулна газ станция – с площ 880 кв.м., в това число: – търговска площ – 717 кв.м. и открит склад – 163 кв.м., описанa в АОС №30/23.10.2009 г. с начална наемна цена 2345 лв. без ДДС, определена съгласно раздел I, чл.2, ал. 1, т.29 и т.24 и раздел II, чл.3 и чл.5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение
2. СК „Локомотив”
2.1. Склад /трафопост/ – с площ 35 кв.м. описан в АОС №5521/31.07.2008 г. с начална наемна цена 35 лв. без ДДС, определена съгласно раздел I, чл.2, ал. 1, т.24 и раздел II, чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение
2.2. Склад – покрит – с площ 8 кв.м. описан в АОС №5521/31.07.2008 г. с начална наемна цена 10 лв. без ДДС, определена съгласно раздел I, чл.2, ал. 1, т.24 и раздел II, чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение
2.3. Автосервиз – с площ 636 кв.м. описан в АОС №5521/31.07.2008. с начална наемна цена 857 лв. без ДДС, определена съгласно раздел I, чл.2, ал. 1, т.6 и т.24; раздел II, чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение
2.4. Механична работилница – с площ 468 кв.м. описанa в АОС №5521/31.07.2008. с начална наемна цена 497 лв. без ДДС, определена съгласно раздел I, чл.2, ал. 1, т.6 и т.24; Раздел II, чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение
II. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг по точка I, след влизане в сила Решението на Общински съвет, да утвърди тръжната документация, да издаде заповед и сключи договор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)