Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 85 от 01.03.2012г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 85
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост; чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.9, раздел ІІ, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от нежилищен имот публична общинска собственост, намиращ се на партерния етаж в сградата на кметство кв.Средна кула, описан в АОС №3782 от 29.11.2001год. за преграждане и обособяване на каса за разплащане с клиенти, с площ от 2,50 кв.м. и начална месечна наемна цена – 21,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.9 и раздел ІІ, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване за обекта по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да издаде заповед и сключи договор за наем за срок от пет години с лицето спечелило публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)