Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 85 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 6, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и предложение от собственика на движимата вещ, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие за придобиване правото на собственост чрез покупко-продажба върху движима вещ собственост на ЕТ „Ангелина Бедрос“, ЕИК: 827134775, със седалище гр. Русе, ул. „Борисова“ №82, представляваща павилион за продажба на печатни произведения – книжарница, с площ от 14,85 кв.м., ситуирана в имот – публична общинска собственост, с идентификатор 63427.2.413 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, в гр. Русе, пл. „Свобода“ (срещу „Арт кафе“), от Община Русе, срещу заплащане на цена в размер на 5 000,00 лв. (пет хиляди лева), без данъци и такси .

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)