Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 85 Прието с Протокол № 6/21.02.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе; Протокол № 43/10.10.2019 г. на Комисията по общинска собственост и Заявление с вх. № ОИ-10-35/12.04.2019 г., Общински съвет Русе реши:

1. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с № 503.53 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Дрибак 6“, с площ 509 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), пета категория на земята при неполивни условия, находящ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6“, със стар идентификатор: масив 301 п. 53, предмет на АЧОС № 9415/24.09.2019 г., вписан в СВп-Русе под № 197, том 32, дело № 6692, вх. рег. № 12661/27.09.2019 г., с начална тръжна продажна цена 30 540,00 лв. (тридесет хиляди петстотин и четиридесет лева) без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга участник – купувач. 

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)