Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 850 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

 На основание чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и § 5, § 6, § 7 и § 9 от Преходните и Заключителни разпоредби на Законаза изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане /обнародван ДВ бр. 17 от 01 март 2022 г./, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. В чл. 2, ал. 1, т. 3 изразите „детски ясли“ и „детски градини“ се заличават.

§ 2. В заглавието на Раздел III от Глава 2  изразите „детски ясли“ и „детски градини“ се заличават.

§ 3. Чл. 27 се отменя.

§ 4. Чл. 27а се отменя.

§ 5. Чл. 28 се отменя.

§ 6. Чл. 29 се отменя.

§ 7. Чл. 30а се изменя, както следва: „При незаплащане на дължимата такса по чл.30 за два поредни месеца в рамките на една учебна година, учениците се отстраняват от съответното общежитие.“

§ 8. §29 от ПЗР се отменя.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 9. Настоящата Наредба за изменение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе влиза в сила от 01.04.2022 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)