Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 850 Прието с Протокол № 32/12.12.2013г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 66, ал.1 от ЗМДТ и чл. 14, ал. 1 от Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе на Общински съвет – Русе, Общинският съвет  реши:
 
1. Одобрява  план – сметка за необходимите разходи през 2014 г. в размер на 7 599 000 лв., съгласно Приложение 1.
 
 
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)
 
  
 
ПЛАН СМЕТКА                                                                                приложение 1                                                                             
2014
 
1.
Осигуряване на съдове за битови отпадъци
0
 1.1.
гр. Русе
0
2.
Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депa
 или други инсталации и съоръжения за третирането им
2 774 202
2.1.
За гр. Русе и кварталите
2 002 314
2.1.1.
Русе
1 753 360
2.1.2.
Селеметя
46 422
2.1.3.
Средна кула
109 875
2.1.4.
Долапите
70 395
2.1.5.
Образцов Чифлик
5 648
          2.1.6.
ДЗС
12 172
2.1.7.
Долно Абланово
4 442
2.2.
За кметствата
771 888
2.2.1.
Мартен
210 218
2.2.2.
Николово
129 389
2.2.3.
Тетово
58 113
2.2.4.
Ново село
43 054
2.2.5.
Сандрово
73 040
2.2.6.
Червена вода
66 615
2.2.7.
Хотанца
17 125
2.2.8.
Просена
16 648
2.2.9.
Семерджиево
37 901
2.2.10.
Басарбово
56 191
2.2.11.
Ястребово
10 035
2.2.12.
Бъзън
53 559
3.
Проучване, проектиране, изграждане, поддържане,експлоатация,
 
 
закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци или
 
 
други инсталаци или съоръжения за обезвреждане, рециклиране
 
 
и оползотворяване  на битови отпадъци, включително отчисленията
 
 
по чл. 60 и чл. 64  от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/
793 320
3.1.
Експлоатационни разходи за регионално депо Русе
793 320
3.2.
Отчисления по чл. 60 от ЗУО
231 000
3.3.
Отчисления по чл. 64 от ЗУО
2 310 000
4.
Почистване на уличните платна,площадите, алеите и
 
 
други територии предназначени за обществено ползване
3 991 478
 4.1.
За гр. Русе
3 724 684
4.1.1.
За поддържане чистотата
3 427 000
4.1.2.
За снегопочистване на входно-изходнiте магистрали в чертите на града,
 
 
 общинския дял от средствата, останалата част се осигурява от ИА „Пътища“
220 000
4.1.3.
Средна кула
18 000
4.1.4.
Долапите
18 000
4.1.5.
Обр. Чифлик
10 000
4.1.6.
ДЗС
20 000
4.1.7.
Долно Абланово
11 684
4.2.
За кметствата
266 794
4.2.1.
Мартен
42 326
4.2.2.
Николово
40 705
4.2.3.
Тетово
25 925
4.2.4.
Ново село
13 869
4.2.5.
Сандрово
28 490
4.2.6.
Червена вода
21 665
4.2.7.
Хотанца
15 812
4.2.8.
Просена
14 134
4.2.9.
Семерджиево
17 800
4.2.10.
Басарбово
20 489
4.2.11.
Ястребово
6 876
4.2.12.
Бъзън
18 703
 
ОБЩО
7 559 000
 
отчисления:
2 541 000
 
всичко
10 100 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)