Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 850

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 850
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10, ал.1, т.4 от Наредба № 9 на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

1. Намалява собствения капитал на “Диагностично-консултативен център – 2 – Русе” ЕООД със сумата 316 179 лв., представляваща 21,83% от застроената площ на сградата на ул.Рига № 35. Намалението да се извърши за сметка на група “Резерви”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/