Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 850

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

На основание, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.1 и ал.2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за Общинската собственост, раздел I, чл.2, ал. 1, т.7, т.14, т.20, т. 20Б, т.24, т.29 и раздел II, чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:
I.Дава съгласие да бъде проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на части от имоти – ПОС, с изключение на имота по т.2.1., както следва:
1. СК „Ялта”
1.1 Зала за фитнес – с площ 300 кв.м. описанa в АОС №1314/18.04.1997 г. с начална наемна цена 120 лв. без ДДС, определена съгласно раздел I, чл.2, ал. 1, т.20 и раздел II, чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
1.2 Покрит склад – с площ 30 кв.м. описан в АОС №1314/18.04.1997 г. с начална наемна цена 30 лв. без ДДС, определена съгласно раздел I, чл.2, ал. 1, т.24 и раздел II, чл. 3,4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
1.3 Кабинет за физиотерапия – с площ 24 кв.м. описан в АОС №1314/18.04.1997 г. с начална наемна цена 56 лв. без ДДС, определена съгласно раздел I, чл.2, ал. 1, т.7 и раздел II, чл. 3,4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
1.4 Лекарски кабинет – с площ 30 кв.м. описан в АОС №1314/18.04.1997 г. с начална наемна цена 70 лв. без ДДС, определена съгласно раздел I, чл.2, ал. 1, т.7 и раздел II, чл. 3,4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
1.5 Лекарски кабинет – с площ 10 кв.м. описан в АОС №1314/18.04.1997 г. с начална наемна цена 30 лв. без ДДС, определена съгласно раздел I, чл.2, ал. 1, т.7 и раздел II, чл. 3,4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
1.6 Медицинска лаборатория – с площ 30 кв.м. описанa в АОС №1314/18.04.1997 г. с начална наемна цена 70 лв. без ДДС, определена съгласно раздел I, чл.2, ал. 1, т.7 и раздел II, чл. 3,4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
1.7 Офис – с площ 50 кв.м. описан в АОС №1314/18.04.1997 г. с начална наемна цена 202 лв. без ДДС, определена съгласно раздел I, чл.2, ал. 1, т.14 и раздел II, чл. 3,4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
2. Парк на младежта
2.1. Плувен комплекс – с площ 12 200 кв.м. описан в АОС №1131/07.02.1997 г. с начална наемна цена 1930 лв. без ДДС, определена съгласно раздел I, чл.2, ал. 1, т.20Б, т.20, т.3 и раздел II, чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение за срок от 2 години и при конкурсните условия, определени в т.ІІІ. Задължава кмета на общината да представи дългосрочна визия до месец юни.
II. Определя следните конкурсни условия:
– Начална конкурсна цена – не по-ниска от началната наемна цена, определена по Наредба № 2 на ОбС-Русе;
– Ползване на обектите по предназначение.
– Извършване на ремонтни дейности, с оглед осигуряване функционирането на обекта съобразно неговото предназначение;
ІІІ. Определя следните конкурсни условия за басейна в Парка на младежта:
• Начална конкурсна цена – не по-ниска от началната наемна цена, определена по Наредба № 2 на ОбС – Русе;
• Ползване на обекта по предназначение;
• Размер на инвестициите за срока на договора – минимум 20 000 лв.;
• През летния сезон – месец юни месец септември да бъде осигурено функционирането на минимум три басейна в комплекса.
IV. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестен конкурс по точка I, след влизане в сила Решението на Общински съвет, да утвърди конкурсната документация, да издаде заповед и сключи договор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)