Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 851 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

На основание чл.79 от АПК, чл.11, ал.3 от ЗНА, чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23 и чл.17, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.6, ал.2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе,  със следното съдържание:

§ 1.  В глава трета, в чл. 59, ал. 1 се правят следните изменение:

  1. В т. 51.1в вместо   „6.67 лв. на час”,  да се чете „10.00 лв. на час“;
  2. В т.51.2в вместо „5.00 лв. на час“, да се чете „8.34 лв. на час“;
  3. В т.51.3в вместо  „10.00 лв. на час“, да се чете „12.50 лв. на час“;
  4. В т. 51.4в вместо „5.00 лв. на час“, да се чете „6.67 лв. на час“.

§ 2. Настоящата наредба влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернет-страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл.78, ал. 3 АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)