Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 851 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл.21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Увеличава числения състав на ОП „Комунални дейности” с 5 (пет) щатни бройки, считано от 01.01.2014 г. с което общо числения състав се променя на 145,5 броя.
2. Изменя Правилника за организацията, дейността и управлението на ОП „Комунални дейности”, като в чл. 10, ал. 3 от същия вместо „Численият състав на ОП „Комунални дейности е 140,5 служители” да се чете: „Численият състав на ОП „Комунални дейности е 145,5 служители“.
3. Към чл. 11 се създават нови т.т. 5 и 6 със следното съдържание:
т. 5. Отдел „Строителни и ремонтни дейности, автотранспорт и механизация”;
т. 6. Отдел „Улично осветление и пътна сигнализация”.
4. Чл. 11. ОП „Комунални дейности” има следната структура:
1. Ръководство, което се състои от Директор, Заместник директор по строителни и ремонтни дейности, автотранспорт и механизация; Заместник директор по пътна сигнализация и улично осветление.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

П Р А В И Л Н И К

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

ГЛАВА ПЪРВА
„ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ”

РАЗДЕЛ І – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник урежда статута, дейността, устройството, управлението, правата и задълженията на ОП „Комунални дейности” Русе.
Чл.2. ОП „Комунални дейности” е специализирано звено на бюджетна издръжка към Община Русе за поддържане на уличната пътна мрежа и осветлението на територията на общината, както и обслужване на зоните за кратковременно паркиране и приют за безстопанствени животни и е второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

РАЗДЕЛ ІІ – ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. ОП „Комунални дейности” изпълнява следните видове дейности:
– поддържане, ремонт и изпълнение на улични и тротоарни настилки;
– поддържане, ремонт и изпълнение на вертикална сигнализация;
– поддържане на хоризонтална маркировка;
– поддържане, ремонт и изпълнение на светофарни уредби;
– поддържане, ремонт на заслони и принадлежности на пътя;
– поддържане и ремонт на уличното осветление;
– възстановяване на благоустроени терени, улични платна, тротоари и други;
– поставя и премахва временна организация на движението (ВОД);
– поддръжка и ремонт на пешеходни подлези, надлези и пасарелки;
– поддръжка на общинска кабелна мрежа на радиоразпръскване;
– изпълнение програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета;
– ползване на технически средства за ограничаване движението на автомобили в зоните за кратковременно паркиране;
– обслужване на зоните за кратковременно платено паркиране приети с решение на Общински съвет Русе;

ГЛАВА ВТОРА
„УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА”

РАЗДЕЛ І – УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. (1) ОП „Комунални дейности” е на пряко подчинение на Кмета на Община Русе, а методичния контрол се упражнява от Зам. – кмета по Комунални дейности.
(2) Кметът на Община Русе назначава, след провеждане на конкурс, Директор на ОП „Комунални дейности” за срок от 3 /три/ години и утвърждава длъжностната му характеристика.
Чл.5. Директорът планира, организира, координира и контролира дейността на служителите на ОП „Комунални дейности”.
Чл. 6. Директорът носи пълна отговорност за състоянието и дейността на предприятието.
Чл. 7. Директорът на ОП „Комунални дейности” сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите в предприятието, както и налага дисциплинарни наказания, в съответствие с Кодекса на труда.
Чл. 8. Директорът на ОП „Комунални дейности” утвърждава и изменя длъжностните характеристики, определя работните места на служителите и изпълнява всички други правомощия на работодател по смисъла на Кодекса на труда.
Чл. 9. Други правомощия на Директора на ОП „Комунални дейности” при изпълнение на дейността на предприятието се упълномощават със заповед на Кмета на Община Русе.

РАЗДЕЛ ІІ – СТРУКТУРА

Чл. 10. (1) Структурата на ОП „Комунални дейности”, неговата численост се утвърждават от Общински съвет – Русе, по предложение на Кмета на Община Русе.
(2) Длъжностното щатно разписание на ОП „Комунални дейности” се утвърждава от Кмета на Община Русе, с оглед целесъобразното и ефективно използване на човешките ресурси, и в рамките на приетата в изпълнение на този правилник структура, по предложение на Директора на ОП „Комунални дейности”.
(3) Численият състав на ОП „Комунални дейности” е 145.5 служители.
Чл. 11. ОП „Комунални дейности” има следната структура:
1. Ръководство, което се състои от Директор, Заместник- директор по строителни и ремонтни дейности, автотранспорт и механизация; Заместник- директор по пътна сигнализация и улично осветление.
2 Отдел „Финансово – счетоводна дейност и човешки ресурси”
3. Отдел „Паркинги”
4. Отдел „Приют за безстопанствени животни”
5. Отдел „Строителни и ремонтни дейности, автотранспорт и механизация”
6. Отдел „Улично осветление и пътна сигнализация”

ГЛАВА ІІІ – ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ

Чл. 12. (1) Финансирането на ОП „Комунални дейности” се извършва от бюджета на Община Русе, след утвърждаване от Общински съвет – Русе.
(2) Директорът на ОП „Комунални дейности” изготвя справка за необходимите бюджетни средства за издръжка на предприятието, която внася в Община Русе в срок до определения срок в бюджетния календар на общината за текущата година, за включване в проекта за бюджет на Община Русе за следващата година.
(3) Приходите от дейността постъпват в приход на Общинския бюджет.
(4) Общинският съвет всяка година утвърждава план сметка на приходите и разходите на ОП „Комунални дейности”.
(5) Дейността на ОП „Комунални дейности” се отчита съгласно изискванията на Министерството на финансите за отчитане на бюджета.
(6) Счетоводната дейност е съобразена със Закона за счетоводството и сметкоплана на бюджетните предприятия.
Чл. 13. В края на всяко тримесечие и в края на годината Директорът на ОП „Комунални дейности” представя на Кмета на Община Русе обобщен отчет за дейността на предприятието.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият правилник е приет на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.52 и чл. 53, т.1 от Закона за общинската собственост.
§ 2. Настоящият правилник влиза в сила от 01.01.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/засл. проф. В. Пенчев/