Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 851 Прието с Протокол № 34/17.05.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 11 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Определя начална наемна цена на месец в размер на 1 246.00 лв. (хиляда двеста четиридесет и шест лева) с ДДС, при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем, за обучение по спорт, на част от терен с площ от 9 082.00 кв.м., заключена между т.1 (с координати Х 4857691,74 и Y 538711,53), т.2 (с координати Х 4857696,82 и Y 538721,90), т.3 (с координати Х 4857725,77 и Y 538787,65), т.4 (с координати Х 4857707,93 и Y 538791,02), т.5 (с координати Х 4857706,80 и Y 538784,83), т.6 (с координати Х 4857707,12 и Y 538784,74), т.7 (с координати Х 4857705,77 и Y 538777,88), т.8 (с координати Х 4857705,48 и Y 538777,92), т.9 (с координати Х 4857704,22 и Y 538771,88), т.10 (с координати Х 4857700,43 и Y 538772,55), т.11 (с координати Х 4857689,12 и Y 538774,72), т.12 (с координати Х 4857688,29 и Y 538769,80), т.13 (с координати Х 4857640,97 и Y 538778,95), т.14 (с координати Х 4857636,94 и Y 538757,47), т.15 (с координати Х 4857594,58 и Y 538765,66), т.16 (с координати Х 4857579,23 и Y 538690,19), т.17 (с координати Х 4857627,59 и Y 538684,69), т.18 (с координати Х 4857660,09 и Y 538680,95), т.19 (с координати Х 4857668,13 и Y 538715,54), онагледена със скица-проект, представляващ реално обособена част от ПИ с идентификатор.№ 63427.7.771 ведно със сграда с идентификатор.№ 63427.7.771.2 с площ от 449.00 кв.м. – за образование, предмет на Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 8096/12.08.2016 г., с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №2 и сграда с идентификатор 63427.7.771.1 с площ от 96.00 кв.м. – промишлена сграда, представляваща топла връзка, предмет на Акт за частна общинска собственост /АЧОС/ № 8096/12.08.2016 г., с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ № 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)