Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 851

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

На основание чл.21, ал.1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.61, ал.8 от раздел ІІ, глава V на Наредба №1 за общинската собственост, Общинският съвет – Русе реши:
І. Одобрява типови конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем / изграждане и експлоатация/ на нежилищни имоти частна общинска собственост, като спортни игрища.
1. Предмет на публично оповестения конкурс е отдаване под наем /изграждане и експлоатация/ на нежилищен имот частна общинска собственост, като спортно игрище.
2. Предназначение – спортно игрище.
3. Минимална цена – не по-ниска от началната конкурсна цена.
4. Срок за отдаване под наем – 10 години.
5. Минимален размер на инвестициите за въвеждане в експлоатация – 100000,00лв.
6. В публично оповестения конкурс могат да участват юридически лица, регистрирани по законоустановения ред, които нямат непогасени парични задължения към Община Русе, изправна страна са по сключени договори с Общината, не са нарушавали актове на Общински съвет Русе.
7. Допълнителни условия – с оглед ефективното използване площта на спортното игрище се дава възможност за: организиране школа за обучение на деца; изграждане на детски кът с подходящи съоръжения за ползване от деца-инвалиди; регламентирано безплатно ползване на игрището от деца в неравностойно положение и др.; поставяне на съблекални и химически тоалетни, автомати за напитки, закуски, пакетирани стоки и др., които да заемат до 7 % от терена на игрището; изграждане в последствие на покривно съоръжение и др..
ІІ. Възлага на Кмета на Община – Русе при провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем /изграждане и експлоатация/ на нежилищни имоти частна общинска собственост, като спортни игрища да се съобрази с одобрените по т.І конкурсни условия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)