Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 852 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общински съвет – Русе реши:

Приема отчет за изпълнението на дейностите, насочени към младежите на територията на община Русе за 2021 година по Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2021 г. (Приложение №1).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

ОТЧЕТ

ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2021 ГОДИНА

ДейностиИзпълнениеОтговорни институцииФинансиране 
1. СТРАТЕГИЧЕСКА ОС: ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАЕТОСТ
1.1. ОБРАЗОВАНИЕ И УМЕНИЯ
1.1.1. Гарантиране на формално и неформално образование, което развива познавателни, социални и граждански умения
1.Дейност 1 „Развитие на клубове за неформално образование – Младежки парламент, Дебати, Европейско развитие и младежка мобилност, Доброволец , Екология и спорт.“Регулярни срещи и дейности на Младежки парламент – 50 участници. Организационни срещи, акции, обучения, инициативи. Клуб Дебати – 10 участници. Организационни срещи, обучения. Европейско развитие и младежка мобилност; Доброволец – участие в национални и международни мобилности за младежи.= Екология и спорт – 4 еко инициативи и кампании иницирани и проведени от младежи.ОМДБюджет на ОМД 
2.Дейност 2 „Реализиране на събития и нестандартни форми на обучение за интелигентно израстване и социално приобщаване.“Интерактивни обучения с методите на неформалното образование – 10 проведени обучения. Реализиране на 15  младежки акции и кампании, подпомагащи личностното и социално развитие на младите хора.ОМДБюджет на ОМД 
3.Дейност 3 „Европейско развитие и младежка мобилност“Организиране и провеждане на информационни кампании и индивидуални консултации за младежка мобилност – 5 кампании и над 50 консултации.ОМДБюджет на ОМД 
4.Дейност 4 „Развиване на културата за безопасност на движението по пътищата“Изработен дизайн на плакат за безопасно движение и разпространение сред местната общност.Община Русе; ОМДБюджет на Община Русе и ОМД 
1.1.2. Осигуряване на възможности за развитие на професионални умения чрез формално и неформално образование
5.Дейност 1 „Насърчаване активността и участието на младите хора в програмите „Еразъм“ и „Европейски корпус за солидарност“Участие в международни обмени и доброволчески програми – 5 участия в международни дейности на програма „Еразъм+“, 7 участия по програма „Европейски корпус за солидарност“ – включени 40 доброволци.ОМДБюджет „Еразъм +“ и ЕКС 
6.Дейност 2 „Осигуряване на възможности за стаж и доброволчество в различни институции“Предоставяне на възможности за участие в доброволчески дейности в Младежки дом и културни събития на Община Русе.ОМДБюджет на ОМД 
1.1.3. Насърчаване кариерното ориентиране на младите хора и информирания избор за бъдеща професия
7.Дейност 1„Подкрепа за кариерно ориентиране на младите хора с оглед потребностите на младежите и пазара на труда в Община Русе.“І. Обхванати 898 младежи, в следните дейности: 1. Разпознаване на възможностите за професионална реализация в процеса на обучение и след това 2. Повишаване на практическите умения за избор на образование и търсене на работа 3. Мотивиране за овладяване на компетенции за работа и личностно развитие 4. Успешен старт в кариерата, чрез умения за учене, управление на времето информиран избор на професия, кореспондиращ с личните таланти; 5. Срещи на млади хора с работещи в дадена сфера с цел предаване на опит; 6. Развиване на устойчиви ценности за достоен живот; 7. Насърчаване на участието на младите хора в доброволчески инициативи в различни сфери на труда. ІІ. Осъществени мероприятия от ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе са следните: 1. В подкрепа на своята дейност кариерните консултанти създадоха страница „Кариерно информиране и консултиране“ на 20.04.2021 г., в която се предоставя актуална и полезна информация. 2. Участие в “Панорама на средното образование” в периода 07-09.06.2021 г., обхванати 39  младежи. 3. Изработена и представена презентация „Професии на бъдещето – Четвърта индустриална революция“, която запознава младежите с бързото навлизане на технологиите и с промените на пазара на труда  – 12.11.2021 г. и 17.11.2021 г. в СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“ и МГ „Баба Тонка, обхванати 51 ученици. 4.На 21.04.2021 г. стартира клуб „Млад предприемач“ с практическа насоченост към млади хора с инициативно мислене – 19 ученици.ЦПЛР-ЦУТНТБюджет ЦПЛР-ЦУТНТ 
8.Дейност 2 „Информационни срещи за кариерно ориентиране“Проведени индивидуални срещи и консултации с младежи във връзка с кариерното им ориентиране.ОМДБюджет на ОМД 
9.Дейност 3 „Информационни срещи между млади хора – ученици и студенти“ с цел менторство и предаване на опитПроведена среща на студенти и ученици „А сега накъде“ – събитие от студенти за ученици, изпълнено на 6 март 2021 г. с участието на над 100 младежи от Русе и региона.ОМДБюджет на ОМД 
1.1.4. Укрепване партньорството между формалната образователна система и бизнеса
10.Дейност 1 „Институционална подкрепа и взаимодействие с работодатели и работодателски организации за кадрово планиране в структороопределящи сектори на местната икономика“Проведени работни срещи с работодатели и работодателски организацииОбщина Русе и Търговско – индустриална камара  не е изразходван бюджет 
1.1.5. Насърчаване на участието на младите хора в неформално и самостоятелно учене
11.Дейност 1 „Предоставяне на пространство и подкрепа за самоорганизирането на младите хора в сферата на неформалното и самостоятелно учене“Реализиране на 15 инициативи инициирани и осъществени от млади хора с подкрепата на ОМД.ОМДБюджет на ОМД 
12.Дейност 2 „Валидиране на умения, придобити в рамките на неформалното образование или учене и на резултати от учене чрез опит“Издадени сертификати и препоръки на участници в дейностите на ОМД – 70 броя.ОМДБюджет на ОМД 
2. СТРАТЕГИЧЕСКА ОС: АНГАЖИРАНОСТ, УЧАСТИЕ И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
2.1. ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ И УЧАСТИЕ
2.1.1. Популяризиране на платформите за обмен на данни и информация и комуникация на и за младите хора в България
13.Дейност 1 „Насърчаване обмена на информация и комуникация между младежките организации и клубове.“Съвместни дейности с други младежки организации – БМЧК, Интеракт, СъГраждани, Зелени посланници и др. Проведени 10 срещи и съвместни акции.ОМД Община РусеБюджет на ОМД 
14.Дейност 2 „Провеждане на целенасочени проучвания за потребностите от информация по въпроси, които засягат младите хора“Проведени анкетни проучвания във връзка с установяване интересите и нуждите на младите хора. В резултат на тези проучвания са проведени кампании и лични срещи свързани с установените потребности.ОМД Община РусеБюджет на ОМД 
2.1.2. Насърчаване на активното включване и ангажираност на младите хора във форми и организации за развитие на гражданско самосъзнание и участие
15.Дейност 1 „Организиране на обучения, насърчаващи младежката ангажираност, публичното говорене, дебатиране и младежка активност “Проведени 10 обучения с младежи на теми свързани с младежко лидерство, публично говорене, работа в екип и активно младежко участие.ОМД Община РусеБюджет на Община Русе и ОМД 
16.Дейност 2 „Организиране на обучения насочени към противопоставяне на расизма, ксенофобията, езика на омразата и други“Реализиране на 2 тематични дискусии.ОМД Община РусеБюджет на ОМД 
17.Дейност 3 „Насърчаване партньорството между младите хора и Общинска администрация в процеса на вземане на решения“Участие в сесия на Общински съвет. Срещи на млади хора с представители на местната власт – 5 срещи.ОМД Община РусеБюджет на ОМД 
18.Дейност 4 „Обучения за насърчаване и развитие на младежкото лидерство“  Проведено тридневно обучение „Академия за младежки лидери 2021“, с участието на 18 младежи.ОМД Община РусеБюджет на Община Русе и ОМД 
19.Дейност 5 „Кампании за гражданска отговорност и активно участие на младите хора във всички сфери на общественото развитие“Провеждане на 10 тематични инициативи, ангажиращи различни целеви групи и възрасти, свързани със социална и гражданска отговорност.ОМД Община РусеБюджет на ОМД 
20.Дейност 6 „Национално състезание по Дебати“Във връзка с въведените противоепидемични мерки  дейността не е осъщественаОМД Община Русене е изразходван бюджет 
2.1.3. Насърчаване на младежкото доброволчество
21.Дейност 1 „Организиране на информационни кампании за популяризиране на младежкото доброволчество“Реализирани 5 информационни кампании и над 20 лични срещи и консултации с младежи.ОМДБюджет на ОМД 
22.Дейност 2 „Съдействие при организиране на младежки доброволчески инициативи“Подпомагане на младежи за организиране на доброволчески  инициативи.ОМД Община РусеБюджет на Община Русе и ОМД 
23.Дейност 3 „Осигуряване на подходящо обучение и менторство за младите доброволци“Осигурено менторство на над 30 доброволци.ОМДБюджет на ОМД 
24.Дейност 4 „Популяризиране на възможностите на Европейски корпус за солидарност и развитие на местното и международно доброволчество“Реализирани 5 информационни кампании.ОМДБюджет на ОМД 
2.1.4. Възпитание в устойчиви морално-етични ценности и интерес към същностните характеристики на общество
25.Дейност 1 „Насърчаване, организиране и подкрепа на младежки инициативи свързани със съхраняване и поддържане на традициите, обичаите и паметта на поколенията“Организиране на 3 инициативи, чрез които младежи са осъществили контакт с възрастни хора за обмяна на опит и създаване на връзка между поколенията.ОМДБюджет на ОМД 
26.Дейност 2 „Организиране на посещения на исторически обекти с образователна цел “Във връзка с въведените противоепидемични мерки  дейността не е осъщественаОМД; Община Русене е изразходван бюджет 
2.2. РАВЕНСТВО, МНОГООБРАЗИЕ И ПРИОБЩАВАНЕ
2.2.1. Противодействие на нетолерантността, дискриминацията, агресията и насилието
27.Дейност 1 „Организиране и провеждане на информационна кампания „Заедно в различието“През летните месеци беше проведена кампания „Заедно в различието“. В рамките на която 50 деца посетиха храмовете на различните вероизповедания в града. Представители на официално признатите религии на територията на България, запознаха децата с етичните норми на поведение, закодирани в съответната религиозна догматика, с цел формиране на умения за уважение и толерантност във взаимоотношенията между различните етноси.МКБППМНОт бюджета на МКБППМН 
28.Дейност 2 „Организиране на групови срещи с психолог с цел противопоставяне на агресията и насилието“Във връзка с въведените противоепидемични мерки  не са проведени групови, а само индивидуални консултации.ОМДБюджет на ОМД 
29.Дейност 3 „Провеждане на индивидуални срещи с психолог за младежи и техните родители“Проведени безплатни консултации с психолог- 90 срещи; брой млади хора използвали услугата – 50ОМДБюджет на ОМД 
2.2.2. Противодействие и предотвратяване на противообществените прояви, извършени от непълнолетни лица
30.Дейност 1 „Провеждане на инициативи относно формиране на общественоприемливи нагласи и умения – „# ♥ Русе“, включени в плана за работа на МКБППМН за 2021 г.“В рамките на проведените мероприятия „# ♥ Русе“  бяха организирани образователни обиколки с 50 деца за опознаване на архитектурното наследство и емблематични сгради от града. Целта беше да се повиши мотивацията им за опазването на архитектурното и историческо наследство на града ни.МКБППМНОт бюджета на МКБППМН 
31.Дейност 2 „Създаване на групи за взаимопомощ за подпомагане на семейства на младежи в конфликт със закона относно повишаване на родителския капацитет и прилагане на ефективни и алтернативни подходи за родителско влияние“През месец февруари беше сформирана група за взаимопомощ за родители на деца с асоциално поведение. Програмата беше насочена към развиване на родителския капацитет на семействата с деца с противоправно поведение или подрастващи, при които се наблюдават отклонения в социалното им функциониране и психоемоционалното благополучие.МКБППМНОт бюджета на МКБППМН 
2.2.3. Насърчаване приобщаването и социалната интеграция на младите хора със специфични потребности и в риск от маргинализация
32.Дейност 1 „Предоставяне на възможности за включване в младежки дейности и подкрепа“Младежки дом Русе предоставя възможности за развитие на младите хора в сферата на неформалното образование, изкуството, културата и спорта. Предоставена възможност за включване в 12 клуба на ОМД, в които участват 390 младежи.ОМДБюджет на ОМД 
2.3. ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ
2.3.1. Лесен достъп до информация за младежки организации, услуги, образователните програми, програми за заетост, инструменти за професионално ориентиране, младежки стажове и проекти
33.Дейност 1 „Поддържане на информационна страница за услуги, насочени към младите хора“Поддържане на уебсайт, фейсбук профил и страница на Младежки дом Русе, на които се публикува информация за младите хора, свързана със стажове, международни дейности, конкурси, обучения и други.ОМДБюджет на ОМД 
34.Дейност 2 „Предоставяне на информация, като част от европейската информационна мрежа „Евродеск“Поддържане на информационна точка и предоставяне на информация за младите хора в сферата на младежката мобилност. Реализиране на европейската информационна кампания “Time to move”.ОМДБюджет на ОМД 
35.Дейност 3 „Консултиране на младите хора във връзка с образователни програми, младежки програми и проекти“Провеждане на 50 консултации с млади хора и предоставяне на информация за възможности за участие в младежки програми и проекти.ОМДБюджет на ОМД 
36.Дейност 4 “Организиране на информационни срещи по метода „Връстници обучават връстници “Проведена среща „А сега накъде“ с участието на 100 участници, по време на която младежи-студенти предават опит на младежи – ученици.ОМДБюджет на ОМД 
2.3.2. Развитие на информационната грамотност на младите хора и капацитета на младежките организации за информиране, консултиране и обучение на младите хора
37.Дейност 1 „Организиране на обучения насочени към формиране и развитие на медийна грамотностУчастие в дни на медийна грамотност 2021 г.. Организирано онлайн обучение на тема „Разпознаване на фалшивите новини и критично мислене“, с участието на 12 младежа.ОМД  Бюджет на ОМД 
2.4. ПОЛИТИКИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
2.4.1. Развитие на местни политики, съобразени с потребностите на младите хора от малките населени места и селските райони
38.Дейност 1 „Институционална подкрепа на младите хора за създаване на младежко представителство“Във връзка с въведените противоепидемични мерки  дейността не е осъщественаОбщина Русене е изразходван бюджет 
39.Дейност 2 „Инициативи на младите хора в малките населени места на територията на общината чрез активна комуникация и участие в събития на младежката общност“Във връзка с въведените противоепидемични мерки  дейността не е осъщественаОбщина Русене е изразходван бюджет 
3. СТРАТЕГИЧЕСКА ОС 3: CОЦИАЛНО БЛАГОПОЛУЧИЕ
3.1. ФИЗИЧЕСКО И ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
3.1.1. Създаване на условия и насърчаване на младите хора към здравословен начин на живот, здравословно хранене, физическа активност и спорт
40.Дейност 1 „Организиране на беседи на тема „Здравословен начин на живот, съчетани с походи, излети, спортни игри на открито“Организиране на 2 похода до хижа „Минзухар“ и хижа „Здравец“, съчетани с уъркшопи и беседи за практикуване на здравословен начин на живот.ОМДБюджет на ОМД 
41.Дейност 2 „Провеждане на занимания и тренировки по източни изкуства“Сформирани 4 групи по  ушу и 6 групи по каратеОМД; ЦПЛР – УСШБюджет на ОМД и ЦПЛР – УСШ 
42.Дейност 3 „Провеждане на занимания и тренировки по шахмат“Провеждане на регулярни занимания и тренировки по шахмат.ОМДБюджет на ОМД 
43.Дейност 4 „Провеждане на шахматни турнири“Проведени 13 онлайн и класически турнири и шах игри на открито.ОМДБюджет на ОМД 
44.Дейност 5 „Провеждане на турнири по източни изкуства“Турнир по карате в гр. Шумен – 27.06.2022 г. Демонстративен турнир по ушу – 19.12.21 г, гр. РусеОМД; ЦПЛР – УСШБюджет на ОМД и ЦПЛР – УСШ 
3.1.3. Фокус и промотиране на психичното здраве на младите хора, целенасочена превенция на риска от психични заболявания
45.Дейност 1 „Групови консултации с психолог с цел превенция на риска от психични заболявания“Във връзка с въведените противоепидемични мерки  дейността не е осъщественаОМДне е изразходван бюджет 
46.Дейност 2 „Индивидуални консултации с психолог, с цел превенция на психични заболявания“Проведени безплатни консултации с психолог- 90 срещи; брой млади хора използвали услугата – 50ОМДБюджет на ОМД 
3.1.5. Превенция и подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора
47.Дейност 1 „Организиране на  кампании за превенция на ХИВ/СПИН“Във връзка с въведените противоепидемични мерки  дейността не е осъщественаОМД  Бюджет на ОМД 
48.Дейност 2 „Подкрепа от психолог за повишаване на родителските умения на младите родители.“Във връзка с въведените противоепидемични мерки  дейността не е осъщественаОМД  не е изразходван бюджет 
3.2. ЕКОЛОГИЧНО ПОВЕДЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
3.2.1. Постигане на осъзната промяна в мисленето и поведението на младите хора по отношение на опазването на околната среда
49.Дейност 1 „Организиране на екологични доброволчески инициативи, свързани с облагородяване на градската среда“Проведени 5 кампании за почистване и 1 за засаждане – „Новата гора на Русе“ОМДБюджет на ОМД 
50.Дейност 2 „Организиране на екологични доброволчески инициативи, с цел осъзнаване и промяна в мисленето“Проведени 5 кампании за почистване и 1 за засаждане -„Новата гора на Русе“ с участието на 150 доброволци.ОМДБюджет на ОМД 
3.3. СВОБОДНО ВРЕМЕ, ТВОРЧЕСТВО И КУЛТУРА
3.3.1. Създаване на стимулираща среда и насърчаване активността на младите хора и пълноценното прекарване на свободното им време
51.Дейност 1 „Конкурс-рецитал „За да я има България“ – 17 то изданиеПроведен Онлайн конкурс на 03.03.2021 г. – 300 участници от Русе и други градове.ОМДБюджет на ОМД 
52.Дейност 2 „Конкурс за рисунка и фотография, посветен на опазването на водата“ – 14 то изданиеПроведен онлайн конкурс на 22.03.2021 г. с участието на младежи от Европа, Азия и Африка – 350  участници.ОМДБюджет на ОМД 
53.Дейност 3 „Конкурс за млади поети „Пробуждане“ 4-то изданиеПроведен конкурс на 15.04.2021 г. с участието на 20 млади поети.ОМДБюджет на ОМД 
54.Дейност 4 „Международен танцов фестивал „Танцуваща река“ – 14-то издание“Проведен онлайн конкурс с 80 изпълнения в различни възрастови групи и категории.ОМДБюджет на ОМД 
55.Дейност 5 „Организиране на изложба на млади художници“Изложба в парка на младежта, по случай деня на детето, Коледна изложба и други.ОМДБюджет на ОМД 
56.Дейност 6 „Отбелязване на международния ден на младежта“На  12 август бе началото на благотворителна кампания под надслов “Всеки живот заслужава да бъде спасен”, с която се събират средства за закупуването на кислороден апарат. В резултат на кампанията е закупен кислороден апарат за нуждите на Диспансер по пневмофтизиатрични заболявания „Д-р Димитър Граматиков“ – Русе и са дарени 880.00 лева за консумативи на болницата, свързани с лечението на COVID-19.ОМД; Община РусеБюджет на Община Русе и ОМД 
57.Дейност 7 „Международен младежки мажоретен фестивал „Ритъм и марш“ 4-то издание“Във връзка с въведените противоепидемични мерки  дейността не е осъщественаОМД; Община Русе  
58.Дейност 8 „Международен конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Северно сияние“ – 25-то издание“Проведен конкурс на 8-10 октомври 2021, в който участие са взели  70 изпълнители.Сдружение „Северно сияние“; ОМД и Община РусеБюджет на Община Русе и ОМД 
59.Дейност 9 „Международен фолклорен фестивал „Северина“ 8-мо издание“Във връзка с въведените противоепидемични мерки  дейността не е осъщественаОМД; Община Русене е изразходван бюджет 
60.Дейност 10 „Национална хорова среща“ – 9-то издание“Във връзка с въведените противоепидемични мерки  дейността не е осъщественаОМДБюджет на ОМД 
61.Дейност 11 „Групови репетиции по класически и модерен балет в различни възрастови групи и нива – балет „Импулс“Изпълнено по седмичен график на състава.    ОМДБюджет на ОМД 
62.Дейност 12 „Групови репетиции по народни танци в различни възрастови групи и нива – ФТС „Зора“Изпълнено по седмичен график на състава.      ОМДБюджет на ОМД 
63.Дейност 13 „Индивидуални и групови репетиции по естрадно, поп и джаз пеене – ВС „Икономов“ и ВГ „Приста“Изпълнено по седмичен график на състава.ОМДБюджет на ОМД 
64.Дейност 14 „Репетиционна дейност на Хор „Свети Георги Победоносец“Изпълнено по седмичен график на състава.ОМДБюджет на ОМД 
65.Дейност 15 „Репетиционна дейност на градски мажоретен състав „Екстрийм“Изпълнено по седмичен график на състава.ОМДБюджет на ОМД 
66.Дейност 16 „Провеждане на организирана дейност по приложни изкуства и рисуване – клуб „Палитра“Изпълнено по седмичен график на състава.ОМДБюджет на ОМД 
67.Дейност 17 „Групови репетиции по актьорско майсторство – Театрално студио „Маска“Изпълнено по седмичен график на състава.ОМДБюджет на ОМД 
68.Дейност 18 „Насърчаване и подпомагане на талантливи младежи в областта на аерозолното изкуство чрез организация на конкурси за улично изкуство на места определени от Община Русе“Проведени са срещи, привлечен ОМД, определени са местата, предстои изготвяне на проект за реализация.Община Русене е изразходван бюджет 
69.Дейност 19 „Създаване на градски фанфарен оркестър като клуб в структурата на ОбДЦКИ – Русе“Поради малък брой желаещи, във връзка с въведените противоепидемични мерки, дейността не е осъщественаОбщина Русе ОбДЦКИ – Русене е изразходван бюджет 
70.Дейност 20 „Фестивал на книгата“През месец септември 2021 г. се проведе  Литературен фестивал, като финалното събитие по проекта „Писмените съкровища на Долен Дунав“, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България. Партньори по проекта са Фондация „Глобални библиотеки – България“ и Окръжна библиотека „Александру и Аристиа Аман“ в Крайова.Община Русе; РБ „Любен Каравелов“Бюджет на Община Русе и РБ „Любен Каравелов“ 
71.Дейност 21 „Национален фолклорен конкурс за изпълнители на народна музика – певци и инструменталисти „Дунавски славеи“На 9 и 10 юли 2021 г. се състоя ХІІІ Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“ в, който участие взеха над 350 участници от цялата страна.ОбДЦКИ – РусеБюджет на Община Русе и ОбДЦКИ 
72.Дейност 22 „Национален ученически театрален фестивал „Климент Михайлов“От 26 юни до 04 юли 2021 г. се проведе ХХІV Национален театрален фестивал „Климент Михайлов“, в който участие взеха над 470 участници от цялата страна.Община Русе ОбДЦКИ – РусеБюджет на Община Русе и ОМД 
73.Дейност 23 „Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“На 30.10.2021 г. се състоя заключителния етап на ХІV Национален конкурс „Стоян Михайловски“, в който участие взеха над 250 участници от цялата страна.Община Русе ОбДЦКИ – РусеБюджет на Община Русе и ОМД 
74.Дейност 24 „Национален конкурс по изобразително и приложно изкуство „Магията на изкуството“На 01 март 2021 г. се проведе Първи Национален конкурс „Магията на изкуството“, в който участие взеха над 350 участници от цялата страна.ОбДЦКИ – РусеБюджет на Община Русе и ОМД 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)