Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 852 Прието с Протокол № 34/17.05.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 11, ал. 1, изр. 1 и чл. 14, ал. 1, изр. 2, чл. 76, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе и Заповед № РД-46-177/26.03.2018 г. на Министъра на земеделието и храните, обн. ДВ, бр. 35 от 24.04.2018 г., Общинският съвет – Русе реши:
Определя начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ за 2018-2019 стопанска година, както следва:
– За отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси – 61,00 лв./дка;
– За определени за индивидуално ползване пасища, мери, публична общинска собственост, отдавани под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от една стопанска година по реда на чл. 37 и, ал. 13 и 14 ЗСПЗЗ – 7,00 лв./дка;
– За определени за индивидуално ползване ливади, отдавани под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от една стопанска година по реда на чл. 37 и, ал. 13 и 14 ЗСПЗЗ – 8,00 лв./дка;
– За създаване и отглеждане на трайни насаждения по периоди:

 
Трайни насаждения
Гратисен период, години
Период на плододаване
години
лв./дка
 
Лозови насаждения
 
3
4-7
49,00
8-10
74,00
Овощни насаждения – семкови, костилкови, черупкови
 
4
5-7
41,00
За останалия период на плододаване
61,00
Ягодоплодни култури
2
За периода на плододаване
56,00
Етерично-маслени култури – роза, мента, лавандула, шипка и др.
 
3
За периода на плододаване
37,00
Култивирани билки – срок на предоставяне – 5 години
 
1
 
2-5
26,00
Калифорнийски аспержи
 
3
4-10
58,00

 – За отглеждане на съществуващи трайни насаждения:

 
Трайни насаждения
Цена лв./дка
1.      Лозови насаждения
49,00
2.      Овощни насаждения (семкови, костилкови, черупкови)
66,00
3.      Етеричномаслени култури (роза, мента, лавандула, шипка и др.)
37,00
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)