Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 852

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.1 и 2, чл.16 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.6, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2 на ОбС, Общински съвет – Русе реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен публична общинска собственост, за поставяне на павилион за ремонт на обувки – спирка №77, намираща се в ж.к. „Здравец-изток”, на ул. „Рига”, срещу бл. „Боряна” с площ от 12,55кв.м. и начална месечна наемна цена 41,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.6, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде заповед и сключи договор за наем за срок от пет години с лицето спечелило публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)