Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 853 Прието с Протокол № 34/17.05.2018 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:
І. Приходи – държавна дейност
§ 2405 „Приходи от наем на имущество“ ПМГ „Баба Тонка“ +2 000лв.
§ 2802 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви,
обезщетения и начети“ СУПНЕ „Фридрих Шилер“ +80лв.
§ 3601“Реализирани курсови разлики от валутни операции“ -57лв.
СУЕЕ „Свети Константин Кирил Философ“ -50лв.
СУ „Васил Левски“ -7лв.
§3619 „Други неданъчни приходи“ ПМГ „Баба Тонка“ +5 000лв.
Всичко приходи държавна дейност +7 023лв.
ІІ. Приходи – местна дейност
§2404 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“ +10 017лв.
§4501 „Текущи помощи и дарения от страната“ +17 227лв.
Всичко приходи местна дейност +27 244лв.
Всичко приходи по бюджета: +34 267лв.

ІІІ. Разходи – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
§1015 „Материали“ СУЕЕ „Свети Константин Кирил Философ“ -50лв.
§1016 „Вода, горива, енергия“ +73лв.
СУ „Васил Левски“ -7лв.
СУПНЕ „Фридрих Шилер“ +80лв.
§1020 „Външни услуги“ ПМГ „Баба Тонка“ +7 000лв.
Всичко за дейност: +7 023лв.
Всичко за функция: +7 023лв

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 528 „ Центъра за работа с деца на улицата“
§5204 „Придобиване на транспортни средства“
Обект „ Автомобил миниван 7-местен за ЦРДУ, гр. Русе, ул. „Битоля“ 1а“ -48 000лв. /било:48 000лв.; става: 0лв./
Обект „ Бус 9-местен, дизел по стандарт Евро-5 за отработени газове“
за ЦРДУ, гр. Русе, ул. „Битоля“ 1а“ /било:0лв.; става:48 000лв./ +48 000лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.
Всичко разходи държавни дейности: +7 023лв.

ІV. Разходи – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“
§1030 „Текущ ремонт“ км. Червена вода -6 600лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Отоплителна инсталация на твърдо гориво“ км. Червена вода +6 600лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 562 „Личен асистент“
§0101 „Заплати и възнагр. на персонала нает по трудови правоотношения“ -18 000лв. §0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ -2 757лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодателя“ -1 008лв.
§0580 „Вноски за ДЗПО“ -590лв.
Всичко за дейност: -22 355лв.
Всичко за функция: -22 355лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „Канализационно отклонение за общински имот
на ул. „Доростол“ №103, гр. Русе“ /било:20 000лв., става: 0лв./ -20 000лв.
Обект „Канализационно отклонение за общински имот на
ул. „Стрешер планина“№9, гр. Русе“ /било: 23 000лв., става: 0лв./ -23 000лв.
Всичко за дейност: -43 000лв.
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „Разделяне на двуетажна еднофамилна жилищна сграда на две жилища, с адрес: гр. Русе, ул. „Лисец“ №15“ в т.ч. ИТП,, АН и СМР. + 60 000лв.
Всичко за дейност: +60 000лв.
Всичко за функция: +17 000лв.

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 759 „Други дейности по културата
§1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“ +27244лв.
– общинско финансиране на ММД (-)9 444лв.
– мероприятия по Културен календар 2018г. (+)9 444лв.
Всичко за дейност: +27 244лв.
Всичко за функция: +27 244лв.

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“
Дейност 998 „Резерв“
§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ -17 000лв.
Всичко за дейност: -17 000лв.
Всичко за функция: -17 000лв.

Всичко разходи местни дейности: +4 889лв.

V. Разходи държавна дейност дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 529 „Кризисен център“ дофинансиране
§0101 „Заплати и възнагр. на персонала нает по тр.правоотношения“ +21 000лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ +2 880лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодателя“ +1008лв.
§0580 „Вноски за ДЗПО“ + 590лв.
§1011 „Храна“ +6 000лв.
§1012 „Медикаменти“ +500лв.
§1015 „Материали“ +2 000лв.
§1016 „Вода, горива, енергия“ +5 000лв.
§1020 „Външни услуги“ -16 623лв.
Всичко за дейност: +22 355лв.
Всичко за функция: +22 355лв.

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер“- дофинансиране
§1015 „Материали“ -7 800лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „ Мултимедийни прожектори за 3D мапинг“ 3бр. +7 800лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.
Всичко разходи дофинансиране: +22 355лв.

Всичко разходи по бюджета +34 267лв.

VІ. Приема корекцията в Приложение №17 Справка за численост на персонала и разходите за заплати за 2018г. за местните дейности и дофинансиране, както следва:
Функция „Социално подпомагане и грижи“
Дейност 529 „Кризисен център“ дофинансиране било: става: корекция:
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала
нает по трудови правоотношения“ 0 21 000 +21 000лв.
Натурални показатели:
– персонал нает по трудови правоотношения 0 4 +4бр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)