Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 854 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал.3 и чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал. 9 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и във връзка с чл. 63, ал. 3, т. 6 от Раздел 9 от Правила и нормативи за прилагане на ОУПО- Русе и искане с вх. №УТ-27-11 от 28.01.2022 г. от „Земеделска компания Агрозем“ ЕООД, представлявана от Свилен Руменов Максимов, чрез упълномощено лице- Ангел Савов Тинков, с Пълномощно №12062 от 19.10.2021 г. от Нотариус с Рег. №217, собственик на ПИ с идентификатор 51679.85.4, м-ст „Липата“, землището на с. Николово за разрешаване изработването на Частично изменение на Общ устройствен план на гр. Русе, в частта относно поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51679.85.4, находящ се в местност „Липата“, землището на с. Николово, община Русе, като се предвижда устройствена зона- „Жм“, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание и разрешава изработването на проект за частично изменение на ОУПО- Русе в частта относно поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51679.85.4, находящ се в местност „Липата“, землището на с. Николово, община Русе, като се предвижда устройствена зона- „Жм“
  2. Проектът за изменение на ОУПО – Русе да се изработи в две фази- предварителен и окончателен проект. След изготвянето на предварителния проект да се уведомят всички заинтересовани лица, които ще бъдат засегнати от промените. При липсата на обосновани възражения, да се пристъпи към изработване на окончателния проект. Окончателният проект да се съобрази с постъпилите основателни предложения или възражения.
  3. Всички разходи по изработката на проекта, съгласуване и одобряване на изменението на ОУПО – Русе, относно посочения имот, следва да се поемат от заинтересованото лице, инициирало изменението.
  4. Частичното изменение на ОУПО е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Същото по смисъла на Закона за устройство на територията, попада в обхвата на разпоредбата на чл. 85, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗООС и в позиция на т. 9.1. от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми /“Наредба за ЕО”/. Общите устройствени планове и техните изменения са включени в обхвата на приложения №1 и 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредба за ЕО”.
  5. На основание чл.124б, ал.2 ЗУТ решението на общинския съвет, като акт по чл. 124 ЗУТ да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината. Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на област Русе в 7-дневен срок от приемането му.

             Съобразно чл.124б, ал.4 ЗУТ решението по чл. 124 ЗУТ не подлежи на оспорване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)