Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 854 Прието с Протокол № 34/17.05.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.36 ал.2 от Постановление №332 от 22.12.2017 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018г., Общински съвет – Русе реши:
Утвърждава допълване на Приложение №18 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018г., както следва:
Чл. 36, ал.1, т.1
Отпада:
ДГ „Здравец“
1. Елена Димитрова Трикова – Касиер –домакин, билети, напуснала
Добавя се:
ДГ „Здравец“
1. 1. Десислава Николова Цанева – Касиер –домакин, билети – новоназначена
2. Лицето има право на транспортни разходи въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностната характеристика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)