Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 854

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 ал 3 от Закона за лечебните заведения и чл.3, ал.1 от Наредба № 9 от 26 юни 2000г за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от МЗ, Общинският съвет реши:
1.Обявява конкурси за възлагане управлението на:
1.1.„Диагностично-консултативен център I Русе” ЕООД;
1.2.„Диагностично-консултативен център II Русе” ЕООД;
1.3.“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Русе” ЕООД;
1.4.„Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Русе” ЕООД.
2.До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:
2.1.да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;
2.2.да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина да имат придобита основна специалност;
2.3.да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
3.Необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени:
3.1.Заявление до Кмета на Община Русе;
3.2.Документ за самоличност – копие;
3.3.Професионална автобиография;
3.4.Диплома за придобитата образователно-квалификационна степен „магистър“, във връзка с т.2.1 – копие.;
3.5.Документ за придобита основна специалност, съгл. т.2.2. – копие;
3.6.Диплома /удостоверение или свидетелство/, за квалификация по здравен мениджмънт, във връзка с т.2.1. – по смисъла на § 3 от Наредба 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения – копие;
3.7.Сертификати за квалификация /ако има такива/ – копие;
3.8.Документи, удостоверяващи трудовия стаж по т.2.2. – копие;
3.9.Свидетелство за съдимост в срок на валидност – оригинал;
3.10.Писмена разработка „Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период” в обем до 3 страници.
Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.
Разработката по т.3.10. се представя в отделен запечатан плик.За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.
Лечебното заведение предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в срока, определен в т.3.11.
3.11.Срок и място за подаване на документите – Документите се подават в отдел „Човешки ресурси” на Община Русе, до един месец след публикуване на съобщението.
4.Информация, изготвена от комисията относно темите – предмет на събеседването, може да се получи до 11.06.2010г , в отдел „Човешки ресурси” на Община Русе;
5.Конкурсите ще се проведат в сградата на Община Русе както следва:
15.06.2010г от 10 часа -.„Диагностично-консултативен център I Русе” ЕООД;
15.06.2010г от 15 часа – .„Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Русе” ЕООД;
16.06.2010г от 10 часа – „Диагностично-консултативен център II Русе” ЕООД;
16.06.2010г от 15 часа -“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Русе” ЕООД;
6.Определя комисия за организиране и провеждане на конкурсите в състав от 5 души, както следва:
Председател: 1.Александър Неделчев – зам.кмет „ИИС”
Секретар: 2.Свилен Иванов – юрист
Членове: 3.д-р Милена Стоева-Китанова – представител на РЦЗ
4.д-р Иванов Стоянов
5.д-р Свилен Лазаров
Технически секретар на комисията: Гинка Билчева – н-к отдел „ИТ”.
6.1.Комисията провежда конкурсите по изискванията и методиката на Наредба № 9 от 26 юни 2000г за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от МЗ.
6.2.Задължава председателя на конкурсната комисия в тридневен срок от провеждането на конкурсите да внесе в Общинския съвет решенията на комисията, с които се определят кандидатите, спечелили съответните конкурси и класирането по ред на следващите участници.Предложеното от комисията класиране се утвърждава на първото, след провеждането на конкурса, заседание на Общински съвет Русе, но не по-късно от двумесечен срок от получаване решението на комисията
7.Възлага на Кмета на Община Русе в петдневен срок от влизане в сила на решението да публикува съобщение за обявяване на конкурсите в един централен и в един местен всекидневник и да издаде заповед за назначаване на комисията по т.6, за организиране и провеждане на конкурсите

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)