Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 855 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №30-372-1#3 от 31.01.2022 г., вх. №30-372-1#1 от 16.12.2021 г., №УТ-27-87 от 15.09.2021 г., от „МАСТЕР“ ООД, за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.181.14по КККР на гр. Русе, находящ се в м-ст „Над линията“, община Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор  63427.181.14 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Над линията“, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПЗ се определя „Смесена многофункционална зона – разновидност 2“ (Смф2), отговарящо на предвижданията на Общ устройствен план на община Русе, като се спазят изискванията за параметрите за устройствената зона. С ПЗ се предвижда ново застрояване в рамките на ограничителни линии разположени на по 3м от имотните граници и съобразени със сервитута на преминаващия водопровод. Достъпът до ПИ с идентификатор 63427.181.14 по КККР на гр. Русе се предвижда през ПИ 181.25- собственост на „МАСТЕР“ ООД, като се учреди право на преминаване.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор  63427.181.14 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Над линията“, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)