Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 855 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с Протокол №25/30.10.2013г., Решение №3 на ОЕСУТ, Общинският съвет реши:

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план на техническата инфраструктура /първи вариант/ за външно водопроводно отклонение и външно кабелно ел. захранване на ПИ 63427.95.28 в местност „Кадишева нива”, землище на гр. Русе.
Решението може да се оспори в 30 – дневен срок от съобщаването му чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)