Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 855 Прието с Протокол № 34/17.05.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 23 и чл. 17, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 4а, т. 3, във вр. с чл. 62, ал.1, т. 6 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 125, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси и във връзка с Решение N759, прието с Протокол № 30/01.02.2018 г. на Общински съвет Русе“, Общински съвет – Русе реши:
1. Дава съгласие Община Русе да спонсорира със сумата от 100 000 лв. СНЦ с общественополезна дейност “Българска федерация по волейбол“ с БУЛСТАТ 121268102, за осъществяване на спортната дейност на федерацията във връзка с организиране на състезанията в град Русе в рамките на Световното първенство по волейбол за мъже срещу задължение за популяризиране на община Русе при всички срещи от първенството, които ще се проведат в град Русе, съгласно предложения пакет.
2.Средствата по т. 1 да се осигурят чрез намаляване на средствата по Програма Спорт, утвърдена с Решение N759, прието с Протокол N30/01.02.2018 год. от 630 000 лв. на 530 000 лв. и се прехвърлят в дейност 719 „Други дейности по спорта и физическата култура, параграф 1020 Външни услуги.
3. Възлага на кмета на община Русе да подпише договор за спонсорство с посочване на конкретни задължения за федерацията за популяризиране на община Русе чрез посочените от заявителя ползи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)