Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 855

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 855
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.8 от Наредба №9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Отписва от активите на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД магазин, находящ се в блок №213, кв.”Чародейка” с балансова стойност към 01.12.2005 г. 6 703.81 лева. Отписването на актива да се извърши за сметка на собствения капитал, група “резерви”.
2. Задължава главните счетоводители на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД и Община Русе да отразят счетоводно преминаването на актива от дружеството към Общината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/