Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 855

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.22, ал.1 и чл.23, ал.9 от Наредба № 9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Избира за управител на „Общински пазари” ЕООД Кунчо Славов Кунчев.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи договор за управление с утвърдения кандидат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)