Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 856

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 ЗМСМА и чл.266, ал.2 от Търговския закони и чл.10, ал. 1, т. 2 от Наредба № 9 на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1. Удължава срока на ликвидация на „Градски транспорт” ЕООД с два месеца, считано от 16.03.2010 г.
2. Възлага на Кмета на Община Русе да сключи с ликвидатора анекс към договор за възлагане ликвидацията на „Градски транспорт” ЕООД, в който да се отрази удължаването на срока на ликвидация на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)