Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 857 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1, чл. 135, ал. 1 и ал. 4 и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-88 от 16.09.2021 г., от „ДАР-80“ ООД, представлявана от Цветан Диков Върбанов, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за застрояване (ИПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.107.38, находящ се в местност „Гарван бюлюк“, землището на гр. Русе, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПУП-ИПЗ се променя предназначението на цялата площ на имота ( 14 003 кв. м.) и се определя устройствена зона „Предимно производствена“ (Пп), съгласно предвижданията на Общ устройствен план на Oбщина Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените показатели за зоната. Определят се нови ограничителни линии на застрояване отстоящи на по 3м от имотните граници и съобразени със сервитута на преминаващия въздушен електропровод. Сграда с Разрешение за строеж №186 от 20.05.2020 г. се запазва като елемент на плана, като същата е била предвидена с предходния застроителен план.  Представени са становища с №К-2915#1 от 12.10.2021г. от „ВиК“ ООД-Русе и №К-EDN-5390#1 от 04.10.2021г. от „ЕРП Север“ АД.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ИПЗ на ПИ с идентификатор 63427.107.38, находящ се в местност „Гарван бюлюк“, землището на гр. Русе, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)