Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 857

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 857
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

І. Приема следните промени в Наредба № 14:
1. В Чл. 12:

1.1.ал. /1/ се променя така: „ Право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечната абонаментна карта, за една линия във вътрешноградския транспорт, извън регламентираното с ПМС № 66 имат /в рамките на учебната година, без м. юли и август/ учащите се и студентите редовно обучение, като общината ще заплаща по 5.00 лв. на карта.
1.2. В ал./2/ се добавя ново изречение със следния текст: „ Учащите в гр.Русе от кв.ДЗС, ползват същото намаление в автобусите от Областната транспортна схема, преминаващи през кв.ДЗС.

2. В Чл.13:

2.1. В ал. /1/ вместо „по 12.00 лв. на карта”, става „по 7.00 лв. на карта.”
2.2. В ал./2/ вместо „по 7.00 лв. на карта”, става „по 10.00 лв. на карта.”

3. В Чл.14:

3.1. В ал./1/ вместо „по 18.00 лв. на карта”, става „по 11.00 лв. на карта.”
3.2. В ал./2/ вместо „по 11.00 лв. на карта”, става „по 14.00 лв. на карта.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/