Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 857

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

         На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

 

І. НАМАЛЯВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2010г. със сумата

884 084 лв.
1. ПРИХОДИ

 Неданъчни приходи

 § 24 05 Приходи от наеми на имущество                                        + 2 326 лв.
 ОУ „Отец Паисий” Тетово                + 1 772 лв.

 ОУ „Хр.Смирненски” Долапите       +    554 лв.                        

Други неданъчни приходи                                                    

 § 36 19 Други неданъчни приходи                                                         + 102 лв.                                                                  

 СОУ за европейски езици                     + 52 лв.
 ОУ „Никола Обретенов”                       + 50 лв.

 § 37 02 Внесен данък върху приходи….                                                  – 19 лв.

 СОУ за европейски езици                        – 2 лв.
 ОУ „Хр.Смирненски” Долапите             – 17 лв.

Помощи, дарения и др. получени от чужбина

§ 46 70 Др.текущи дарения, помощи и др. от чужбина                      + 1 035 лв.

Регионална библиотека „Л.Каравелов”

Трансфери между бюджетни и извънбюджетни  сметки

§ 62 02 Предоставени трансфери между бюджетни и

 извънбюджетни сметки.                                                                    – 888 493 лв.

Трансфери от/за ПУДООС

§ 64 01 Получени трансфери – ДД                                                     + 1 495 лв.                                                                                                                   

ВСИЧКО НАМАЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 г.                                           – 883 554 лв.

 
 РАЗХОДИ
 ТЕКУЩ  БЮДЖЕТ
 ФУНКЦИЯ „Образование
 Дейност 311 ЦДГ – Дофинансиране

 § 10 15 Материали ( ЦДГ „Чучулига” )                                              + 2 100 лв.

 § 10 30 Текущ ремонт                                                                            + 2 502 лв.

 ЦДГ „Ралица”             +   361 лв.

 ОДЗ „Снежанка”        + 2 141 лв.

 Всичко за дейност                                                                                + 4 602 лв.

 Дейност 322  Общообразовтелни училища – Държавни дейности

 § 10 16 – Вода, горива и енергия                                                           – 2 841 лв.

 ОУ „Отец Паисий” Тетово          – 2 300 лв.

 СОУ „В.Левски”                           –   541 лв.

 Всичко за  държавна дейност                                                             – 2 841 лв.   

 
 Дейност 322  Общообразовтелни училища –  Дофинансиране

 § 10 15 Материали                                                                                 – 5 403 лв.                                                                              

 СОУ „Йордан Йовков”              – 5 990 лв.

 СОУ за европейски езици              + 50 лв.

 ОУ „Хр.Смирненски” Долапите + 537 лв.

 § 10 16 – Вода, горива и енергия                                                              + 50 лв.

 ОУ „Никола Обретенов”

 § 10 20 –Външни услуги                                                                       + 1 772 лв.

 ОУ „Отец Паисий” Тетово 

 § 10 30 Текущ ремонт                                                                           – 20 000 лв.

 ОУ „Иван Вазов”                     

 Всичко за дейност                                                                               – 23 581 лв.

 Дейност 332 Общежития – Дофинансиране

 § 10 30 Текущ ремонт                                                                              – 5 000 лв.

 Всичко за дейност                                                                                  – 5 000 лв.

 
 ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”

 Дейност 751 Библиотеки с регионален характер – Дофинансиране

 § 10 15 Материали  )                                                                                    – 200 лв.

 Всичко за дейност                                                                                      – 200 лв.

 

 Всичко НАМАЛЕНИЕ на текущият бюджет                                  – 27 020 лв.

 
 КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
 

 ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност”

 Дейност 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните

 последици от бедствия и аварии

 § 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти

 Обект: „Укрепване свлачище по откос на

   бул.”Придунавски”- Русе”                                                                    – 34 520 лв.

 
 ФУНКЦИЯ „Образование
 Дейност 311 ЦДГ – Дофинансиране
 § 51 00 Основен ремонт

 Обект: „Подмяна дограма ЦДГ „Ралица”                                                  – 361 лв.

 § 52 03 Придобиване на друго оборудване…
 Обект: „Тригнездна мивка – 1 бр. ЦДГ „Чучулига”                              – 2 100 лв.
 Обект: „Шкаф маса с плъзгащи врати 1 бр. ОДЗ „Снежанка”              – 1 150 лв.
 Обект: „Мивка с две корита 1 бр. ОДЗ „Снежанка”                               –   991 лв.
   Дейност 322 Общообразователни училища
   § 51 00 Основен ремонт

   Обект: „„Енергоефективно саниране сградата

    на ОУ „Иван Вазов”                                                                              + 20 000 лв.

   § 52 01 Придобиване на компютри и хардуер

   Обект: „Лаптоп – 2 бр. ОУ „Отец Паисий” Тетово”                           + 2 300 лв.

   Обект: „Лаптоп – 2 бр. СОУ „Йордан Йовков”                                   + 3 000 лв.

    § 52 03 Придобиване на друго оборудване…

   Обект: „Мултимедиен проектор – 2 бр. СОУ „Йордан Йовков”        + 2 990 лв. 

   § 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти

   Обект:„Изработка на класна стая на открито –СОУ „В.Левски” ДД + 2 036 лв.

    Дейност 332 Общежития   

   § 52 03 Придобиване на друго оборудване…

   Обект: „Система за видеонаблюдение – 1 бр.”                                      + 3 400 лв.

    Обект: „Спортен уред ( скринцова система) – 1 бр.”                            + 1 600 лв.

   ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”

    Дейност 619 Други дейности по благоустрояване”

    § 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти

    Обект: „Реконструкция, рехабилитация и модернизация на

     градска зона за отдих – Централна градска градина”                         – 853 973 лв.

 

    ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”

    Дейност 751 Библиотеки с регионален характер

    § 52 01 Придобиване на компютри и хардуер

    Обект: „Компютърна система – 1 бр.                                                      + 1 035 лв.

    § 53 01 Придобиване на програмни продукти

    Обект: „Софтуер „Windows 7”Рег.библиотека”                                        + 200 лв.

 

   Всичко НАМАЛЕНИЕ на капиталовия бюджет                            – 856 534 лв.

 
    ВСИЧКО НАМАЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ 

   ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2009 г.                                                – 883 554 лв.                             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

      (доц. В. Пенчев)