Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 858 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.136, ал.1, във връзка с чл.129, ал.1, чл.134, ал.2, т.8, чл.108, ал.2 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от ЗЕСМФИ, във връзка с искане с вх. № УТ-31-44/02.12.2021 г.  от  БТК ЕАД, чрез упълномощен представител – инж. Диана Иванова (Пълномощно рег. № 24100,24106 от 04.11.2020г. на нотариус с №622 с район на действие СРС), Общински съвет – Русе реше:

          Одобрява ПУП – изменение на действащи подробни устройствени планове за квартали: „Цветница“, „Родина“, „Здравец“ и „Възраждане“  и одобряване на

                       план-схеми на електронните мрежи за обект: „Разширение на тръбна канална мрежа на БТК ЕАД, посредством пасивна оптична мрежа на територията на гр. Русе –  квартали: „Цветница“, „Родина“, „Здравец“ и „Възраждане“ – етап 3“.

                                 Обявление за решението да се изпрати за обнародване  в „ Държавен вестник“ в 7-дневен срок от приемането му от Общински съвет – Русе.

                                 Решението може да се обжалва в 14–дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“   чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)