Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 858 Прието с Протокол № 34/17.05.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-14/29.03.2018 г. от сдружение „Дяволица“, представлявано от Магдалин Любенов Балчев, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водоснабдяване на имоти към сдружение „Дяволица“ в местност „Дяволица“ и местност „Марчова нива“ в землището на кв. „Долапите“, гр. Русе по първи вариант на трасе през следните имоти в землището на гр. Русе: 63427.216.27 и 63427.217.34 – напоителен канал, държавна частна собственост; 63427.216.32 – пасище – общинска публична собственост; 63427.216.35 – местен път, общинска публична собственост; 63427.216.36 – гори и храсти в земеделска територия – общинска частна собственост; 63427.216.40, 63427.216.344, 63427.216.349, 63427.216.350, 63427.217.35, 63427.229.6, 63427.229.113 и 63427.229.135 – за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост; в землището на с. Басарбово – имоти: 0.37 – за селскостопански, горски, ведомствен път и 0.487 – пасище – общинска публична собственост.
2.Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)