Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 858

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Променя Решение № 802 прието с Протокол № 38 от 18.02.2010 г. по т. ІІ.2 Капиталов бюджет – Капиталови разходи със собствени средства в т.ч Обекти финансирани чрез   § 40 Постъпления от продажби на нефинансови активи, като приема нова разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40 Постъпления от продажби на нефинансови активи, както следва:

Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, 
(планирани по бюджета на общината за 2010г.), с които се финансират капиталовите разходи:
9216000
Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи 1816488
Функция 01 „Общи държавни служби”  
Обекти  
Проектиране и изграждане вътрешни тоалетни НУ км.Хотанца 864
Функция 02: Отбрана и сигурност 154520
Обекти  
Укрепване кръстовище на ул.Николаевска и бул.Скобелев 120000
Укрепване свлачище по откос на бул.Придунавски – Русе – проект по ОП 34520
Функция 03: Образование 288859
Обекти  
 Основен ремонт – ЦДГ – Слънце – Красива България 73246
 Енергоефективно саниране на сградата – СОУ- Възраждане 37734
 Енергоефективно саниране на сградата – ОУ- А.Константинов 58826
 Енергоефективно саниране на сградата -ОУ – И.Вазов 44360
 Енергоефективно саниране на сградата – ОУ- В.Априлов 47482
 Енергоефективно саниране на сградата – ОУ- Долапите 10483
 Енергоефективно саниране на сградата – ОУ- Николово 16728
Функция 04: Здравеопазване 518272
Обекти  
 Ремонт,модернизац.  и  оборудване на 10 детски ясли-Русе- проект по ОП 518272
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда 853973
Обекти  
Реконструкция,рехабил. и модернизация на градска зона за отдих – Централна градска градина-проект по ОП 853973
Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи 5418512
Функция 03: Образование 866909
Обекти  
 Изграждане на физ.салон – АГ – Г.Милев 880000
Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи 102095
Обекти  
 Веркализатор за деца – 1бр. ЦНСТ 2125
 Преустройство и преоборудване на кухня – дом Възраждане – проект  Красива България 99970
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда 3859508
Обекти  
 Изграждането на обслужваща улица / ул.”Наум”/- ОТ 895 /ж.бл.”Воден”/- до ОТ 852 / ул.”Наум”/ 239000
 Реконструкция бул. Независимост от ОТ199 до ОТ209 250872
 Изграждане нова улица от бул.Липник до ул.Чипровци/пробива до Кауфланд/ 1394495
 Доходно здание 1652050
Изграждане зоокът Лесопарка 50000
Изграждане ул.осветление от разклона за Николово до Дунав мост 400000
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности 50000
Обекти  
 Проектиране,изграждане на модул от колумбарийна стена-гроб.Чародейка 50000
Функция 08: Икономически дейности и услуги 500000
Обекти  
Изграждане писта градски стадион – изкуствена настилка 400000
Параграф 5500: Капиталови трансфери 50000
Трансфер  – църква Всех Святих 50000
Погасяване на инвестиционен заем ( об.”Основен авариен ремонт на пътната настилка по първостепенна улична мрежа на гр.Русе- 2003-2004г.) 1931000