Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 858

Прието с Протокол № 42/22.04.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Променя Решение № 802 прието с Протокол № 38 от 18.02.2010 г. по т. ІІ.2 Капиталов бюджет – Капиталови разходи със собствени средства в т.ч Обекти финансирани чрез   § 40 Постъпления от продажби на нефинансови активи, като приема нова разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40 Постъпления от продажби на нефинансови активи, както следва:

Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, 
(планирани по бюджета на общината за 2010г.), с които се финансират капиталовите разходи:
9216000
Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи1816488
Функция 01 „Общи държавни служби”
Обекти
Проектиране и изграждане вътрешни тоалетни НУ км.Хотанца864
Функция 02: Отбрана и сигурност154520
Обекти
Укрепване кръстовище на ул.Николаевска и бул.Скобелев120000
Укрепване свлачище по откос на бул.Придунавски – Русе – проект по ОП34520
Функция 03: Образование288859
Обекти
 Основен ремонт – ЦДГ – Слънце – Красива България73246
 Енергоефективно саниране на сградата – СОУ- Възраждане37734
 Енергоефективно саниране на сградата – ОУ- А.Константинов58826
 Енергоефективно саниране на сградата -ОУ – И.Вазов44360
 Енергоефективно саниране на сградата – ОУ- В.Априлов47482
 Енергоефективно саниране на сградата – ОУ- Долапите10483
 Енергоефективно саниране на сградата – ОУ- Николово16728
Функция 04: Здравеопазване518272
Обекти
 Ремонт,модернизац.  и  оборудване на 10 детски ясли-Русе- проект по ОП518272
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда853973
Обекти
Реконструкция,рехабил. и модернизация на градска зона за отдих – Централна градска градина-проект по ОП853973
Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи5418512
Функция 03: Образование866909
Обекти
 Изграждане на физ.салон – АГ – Г.Милев880000
Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи102095
Обекти
 Веркализатор за деца – 1бр. ЦНСТ2125
 Преустройство и преоборудване на кухня – дом Възраждане – проект  Красива България99970
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда3859508
Обекти
 Изграждането на обслужваща улица / ул.”Наум”/- ОТ 895 /ж.бл.”Воден”/- до ОТ 852 / ул.”Наум”/239000
 Реконструкция бул. Независимост от ОТ199 до ОТ209250872
 Изграждане нова улица от бул.Липник до ул.Чипровци/пробива до Кауфланд/1394495
 Доходно здание1652050
Изграждане зоокът Лесопарка50000
Изграждане ул.осветление от разклона за Николово до Дунав мост400000
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности50000
Обекти
 Проектиране,изграждане на модул от колумбарийна стена-гроб.Чародейка50000
Функция 08: Икономически дейности и услуги500000
Обекти
Изграждане писта градски стадион – изкуствена настилка400000
Параграф 5500: Капиталови трансфери50000
Трансфер  – църква Всех Святих50000
Погасяване на инвестиционен заем ( об.”Основен авариен ремонт на пътната настилка по първостепенна улична мрежа на гр.Русе- 2003-2004г.)1931000