Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 859 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-18 от 07.02.2022 г., от „Владислав Боянов ТРАНС“ ЕООД представлявано от Владислав Боянов, чрез упълномощено лице – Пламен Маринов с Пълномощно №386 от 17.01.2022 г. от Нотариус с №221, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 47336.9.26, находящ се в местност „До село“, землището на гр. Мартен, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПУП-ПЗ се определя зона „Предимно производствена зона“ (Пп), отговаряща на предвижданията на Общ устройствен план на община Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените показатели за зоната. Застрояването се предвижда в рамките на ограничителните линии на застрояване съобразно чл. 35, ал. 2 от ЗУТ и съобразени със сервитута на преминаващия електропровод. Представено е становище с рег. изх.№K-EDN-917#1 от 23.02.2022 г. от „ЕРП  Север“ АД.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ 47336.9.26, находящ се в местност „До село“, землището на гр. Мартен, община Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.
  3. Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)