Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 859 Прието с Протокол № 33/23.01.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал. 1 и чл.51 б, ал. 1 ЗОС; чл. 38, ал. 1 и ал. 2 ЗЛЗ; чл.10, ал.1, т.4 Наредба 9 на ОбС Русе и Решение № 635/20.06.2013 г на ОбС Русе, Общинският съвет реши:

1. Увеличава капитала на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II – РУСЕ – ЕООД(ДКЦ – 2 РУСЕ – ЕООД), собственост на Община Русе, чрез непарична вноска внесена от Община Русе, придобита съгласно Акт № 7101/15.11.2013 г за частна общинска собственост на основание чл.3, ал.2 и чл.59, ал.1 от ЗОС; решение № 571, прието с протокол № 29/25.04.2005 г на ОбС – Русе, споразумение от 28.02.2006 г между Община Русе и „ДКЦ-2” ЕООД, заповед № РД-01/2250/21.08.2013 г. на Кмета на Община Русе и заповед № КД-14-18-483/23.10.2013 г на Началника на СГКК-гр.Русе, както следва:
– Поземлен имот с идентификатор 63427.7.434 съгласно скица № 9572/29.10.2013 г на СГКК – Русе, находящ се в гр.Русе, ул. „Рига” 35, ж.к. „Здравец-изток”, с площ 6 582 кв.м.(шест хиляди петстотин осемдесет и два кв.м.) по кадастралната карта на гр.Русе, с начин на трайно ползване – За друг обществен обект, комплекс – с оценка по балансова стойност, съгласно чл. 38 от ЗЛЗ – 107 249,70 лв, заедно с:
– 41,10 % ид. части(РЗП 4165,50 ид.ч. кв.м) от Сграда с идентификатор 63427.7.434.1(шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка седем четиристотин тридесет и четири точка едно) със сутерен, цялата със застроена площ 2 027 кв. м.(две хиляди двадесет и седем кв.м.), четириетажна, построена по системата-пакетоповдигащи плочи, с предназначение – Здравно заведение – с оценка по балансова стойност, съгласно чл. 38 от ЗЛЗ – 1 875 710,20 лв;
– 41,10 % ид. части(РЗП 11,92 ид.ч. кв.м.) от Сграда с идентификатор 63427.7.434.3 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка седем четиристотин тридесет и четири точка три), цялата със застроена площ 29кв.м.(двадесет и девет кв.м.), с предназначение –Здравно заведение – с оценка по балансова стойност, съгласно чл. 38 от ЗЛЗ – 5 228,40 лв.
2. Основният капитал на ДКЦ – 2 РУСЕ – ЕООД се увеличава от 148 805 лв, представляващ балансовата стойност на активите, включени в баланса въз основа на който е преобразувано, с 1 988 188,30 лв, представляващ непарична вноска внесена от Община Русе в имуществото на дружеството и става 2 136 993,30 лв.
3. Изменя Учредителния акт на ДКЦ – 2 РУСЕ – ЕООД, както следва:
Чл.6, ал.1 придобива следната редакция:
Основният капитал на дружеството е 2 136 993,30 лв(два милиона сто тридесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и три лева и тридесет стотинки), увеличен от 148 805 лв(сто четиридесет и осем хиляди осемстотин и пет лева – представляващ балансовата стойност на активите, включени в баланса въз основа на който е преобразувано) с 1 988 188,30 лв(един милион деветстотин осемдесет и осем хиляди сто осемдесет и осем лева и тридесет стотинки) – представляващ непарична вноска внесена от Община Русе БУЛСТАТ 000530632, придобита съгласно Акт № 7101/15.11.2013 г за частна общинска собственост на основание чл.3, ал.2 и чл.59, ал.1 от ЗОС; решение № 571, прието с протокол № 29/25.04.2005 г на ОбС – Русе, споразумение от 28.02.2006 г между Община Русе и „ДКЦ-2” ЕООД, заповед № РД-01/2250/21.08.2013 г. на Кмета на Община Русе и заповед № КД-14-18-483/23.10.2013 г на Началника на СГКК-гр.Русе, както следва:
– Поземлен имот(ПИ) с идентификатор 63427.7.434(шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка седем четиристотин тридесет и четири) съгласно скица № 9572/29.10.2013 г на СГКК – Русе, находящ се в гр.Русе, ул. „Рига” 35, ж.к. „Здравец-изток”, с площ 6 582 кв.м.(шест хиляди петстотин осемдесет и два кв.м.) по кадастралната карта на гр.Русе, с начин на трайно ползване – За друг обществен обект, комплекс – с оценка по балансова стойност, съгласно чл. 38 от ЗЛЗ – 107 249,70 лв(сто и седем хиляди двеста четиридесет и девет лева и седемдесет стотинки), заедно с:
– 41,10%(четиридесет и едно запетая десет процента) ид. части(РЗП 4165,50 ид.ч. кв.м) от Сграда с идентификатор 63427.7.434.1(шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка седем четиристотин тридесет и четири точка едно) със сутерен, цялата със застроена площ 2 027 кв. м.(две хиляди двадесет и седем кв.м.), четириетажна, построена по системата-пакетоповдигащи плочи, с предназначение – Здравно заведение – с оценка по балансова стойност, съгласно чл. 38 от ЗЛЗ 1 875 710,20 лв(един милион осемстотин седемдесет и пет хиляди седемстотин и десет лева и двадесет стотинки), година на построяване 1979;
– 41,10 %( четиридесет и едно запетая десет процента) ид. части(РЗП 11,92 ид.ч. кв.м.) от Сграда с идентификатор 63427.7.434.3 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка седем четиристотин тридесет и четири точка три), цялата със застроена площ 29кв.м.(двадесет и девет кв.м.), с предназначение –Здравно заведение – с оценка по балансова стойност, съгласно чл. 38 от ЗЛЗ – 5 228,40 лв(пет хиляди двеста двадесет и осем лева и четиридесет стотинки), година на построяване 1979.
4. Задължава Управителя на ДКЦ – 2 РУСЕ – ЕООД да отрази промените в Учредителния акт на дружеството и да заяви в законовия срок в Агенция по вписванията искане за вписване на увеличаването на капитала на ДКЦ 2 ЕООД в ТР. Съгласно чл.140, ал.4 ТЗ изменението на капитала има действие от вписването му в ТР.
5. Задължава управителя на ДКЦ – 2 РУСЕ – ЕООД да запази договорите на досегашните наематели в общинската част при не по-лоши от сегашните за тях наемни условия до приключване на процедурата по приватизация на капитала на дружеството.
6. Задължава управителя на ДКЦ – 2 РУСЕ – ЕООД да запази предназначението на цялата сграда до приключване на процедурата по приватизация на капитала на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)