Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 859 Прието с Протокол № 34/17.05.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-12/26.03.2018 г. от ДЗЗД „Тири“ чрез Емилиян Йорданов Емилиянов, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 63427.150.512 в местност „Караманлийка“, землище на гр. Русе през следните имоти общинска собственост: 63427.150.737 с НТП „Пасище“, 63427.150.742 и 63427.150.341 с НТП „Ведомствен път“ по първи вариант на трасе.
2.Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)