Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 86 от 01.03.2012г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 86
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с ал.2 от ЗОС; чл. 56, ал.1 от ЗУТ; чл.11, ал.1 и ал.2; чл.16 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.3, ал.2, раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на пакетирани стоки, безалкохолни напитки, кафе и сладолед – позиция №17 от одобрената с Решение № 912 от 17.06.2010год. обща схема за поставяне на временни съоръжения, с площ от 20,25 кв.м. – в района на пасарелката, западно от хотел „Рига” и начална месечна наемна цена 110,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.3, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.

ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекта по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да издаде заповед и сключи договор за наем за срок от пет години с лицето спечелило публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)