Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 86 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ, във връзка с чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, Общински съвет- Русе реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, със следното съдържание:
§ 1. В чл. 59, ал. 1, т. 31, думите „до 10 лв./бр.“ се изменят с „до 20 лв./бр.“.
§ 2.Чл. 59, ал. 1, т. 44.1, б. „б“ се изменя така: „За използване на специализирани рекламни автомобили и такива, пригодени за извършване на рекламна дейност /с високоговорители и с поставени рекламни макети/ с кампаниен характер – 25 лв./ден за автомобил“.
§ 3. Чл. 59, ал. 1, т. 44.1, б. „г“ се изменя така: „За реклама върху флажни рекламни материали с временен характер /транспаранти и хоругви/ с максимална площ до 3 кв.м. – 40 лв./кв.м./ на месец“.
§ 4. Чл. 59, ал. 1, т. 44.2, б. „ж“ се изменя така:
„За ползване на Външна сглобяема сцена, както следва:
Подиум – 12 лв. на кв.м. на ден
Сценично осветление – 400 лв. за 1 бр. мероприятие на ден
Алуминиева ферма – 400 лв. за 1 бр. мероприятие на ден.
„Забележка: Построяването на сцената се извършва само от служителите на ОП „Русе арт“.
За ползване на Външната сглобяема сцена /подиум, сценично осветление и алуминиева ферма/ за мероприятия за нуждите на Община Русе и за финансирани от общинския бюджет организации – безвъзмездно.“
§ 5. В чл. 59, ал.1, т. 48 се правят следните изменения и допълнения:
• Създава се нова подточка 48.7: „Входни билети за концерти на Общински духов оркестър – Биг Бенд Русе – от 2 лв. до 20 лв.“.
• Създава се нова подточка 48.8: „При покани за участия на ОДО-Биг Бенд Русе, представящи Община Русе във фестивали, конкурси и други формати, в страната и чужбина – не се изисква заплащане за концертната програма от страна на организацията, отправила поканата.“
§ 6. Създава се нов Параграф 25 в ПЗР на Наредба № 16 на ОбС-Русе „§25. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16, приета с решение № 86 по протокол №4 от 21.01.2016 г. на ОбС-Русе влиза в сила от 01.02.2016 г.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)