Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 86 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 36, ал. 1, т. 2  и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 34, ал. 1, т. 2 и чл.34, ал. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

            1. Дава съгласие за прекратяване на собствеността между Община Русе  от една страна и С. А. И. от друга страна, чрез продажба на частта на Община Русе, представляваща: 47,25/ 550 кв.м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.382 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, целият с площ от 550 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ул. „Витоша“ №13, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). За общинската част от имота е съставен Акт за частна общинска собственост №10823/27.11.2023 г., вписан под №69, том 39, н. д. 8076, д.в.р. 14292, вх. №14670 от 29.11.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, срещу заплащане от С. А. И. на цена в размер на 19 940 лева (деветнадесет хиляди деветстотин и четиридесет лева), без дължими данъци и такси.

            Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)