Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 86 Прието с Протокол № 6/21.02.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и ал. 4, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съветреши:

Дава съгласие за учредяване на възмездно право на пристрояване на Стефан Михов Обрешков, за изграждане на пристройка – разширение на лятна кухня, с размери 3,00 м./3,25 м. и антре с размери 1,85 м./3,00 м., със застроена площ 15,30 кв.м. и РЗП – 15,30 кв. м., към съществуваща едноетажна сграда №503.732.2, разположена в общински поземлен имот №503.732, с площ 839 кв. м. по кадастралния план на с. Червена вода, ЕККАТЕ: 80460, Община Русе, с адрес: ул. Пирин № 9, за който е образуван УПИ VII-732 в кв. 56, с площ 848 кв. м., предмет на АЧОС №8771/18.12.2018 г., вписан под №84, том 42, н.д. 8700, вх.рег.№16960 от 20.12.2018 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, срещу заплащане на цена в размер на 252,00 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от суперфициара.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)